BARCODE KAKI 3 BALSEM KACA KNG 36G 8999988288888

Find more barcode data here
KODE BARANG : B0183
NAMA BARANG : KAKI 3 BALSEM KACA KNG 36G
KODE KATEGORI : O0001
KODE SATUAN : S01
KODE BUNDEL : S08
BARCODE : 8999988288888